Vzor-Předžalobní výzva

17.03.2013 08:04

Obchodní společností CPE Credits of Equity a.s.

Sladkovského 767, 53002 Pardubice, IČ 288 24 555

Předžalobní výzva k vydání bezdůvodného obohacení


 

Číslo smlouvy:

Registrační číslo poradce:........................

Smlouva uzavřena dne:......................

mezi

finančním poradcem výše jmenované společnosti

a

(Vaše jméno příjmení adresa)..................................

Vážení,

výše specifikovanou smlouvu uzavřenou mezi mnou a výše jmenovanou společností považuji za neplatně uzavřenou z důvodů uvedených v ustanoveních §55,56, 49a) občanského zákoníku.

Finanční poradce zastupující Vaší splečnosti mi zcela jednoznačně do očí tvrdil, že Vaše společnost pro mne zajistí poskytnutí úvěru a tvrdil mi, že k tomu, aby byl úvěr poskytnut, postačují listiny, které jsem mu na místě předal a složení tzv. „vratného fee“. Přesto, že jsem všechny jeho požadavky splnil, úvěr mi poskytnut nebyl. Jelikož je mi z veřejně dostupných zdrojů známo, že stejné nekalé obchodní praktiky provádíte hromadně, systémově a již po několik let, považuji právní úkon uzavření smlouvy za neplatný rovněž pro rozpor s ustanovením

§ 39 občanského zákoníku, což způsobuje neplatnost takového právního úkonu ex tunc

Všechny finanční částky, které jste do této doby ode mne získali plněním z neplatného právního úkonu, lze tedy považovat z Vaší strany za bezdůvodné obohacení dle Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 451

Jde o tyto částky:

tzv. „vratné fee“ ve výši:...........................

poplatek za vyřízení půjčky do 24 hodin ve výši …............................

pokutu ve výši.....................................

z mého účtu čerpáno inkasem...................................

(nehodící se škrtněte)

Žádám Vás tímto aby souhrnná částka .........................,-Kč

byla do 30 pracovních dnů poukázána na můj účet č. …..........................

Považujte prosím tento dopis za poslední varování.V případě, že mi nebude požadovaná částka ve stanoveném termínu na můj účet poukázána, budu z Vašeho jednání vyvozovat patřičné právní důsledky. Vaše jednání zároveň považuji za dokonaný trestný čin podvod dle §209 Tr.z.

 

 

Dne.......................................podpis...............................................