Pozor PROLUX mění svoji tvář, nikoli však způsoby!

17.10.2012 21:57

Médii prolétla v minulých dnech zpráva o tom, že společnost PROLUX neuhradila v termínu do 9.10.2012 pokutu 5 000 000,-Kč. , která jí byla udělena ze strany ČOI za prokazatelně podvodné praktiky a lze se důvodně domnívat, že se PROLUX zaplacení této pokuty i do budoucna elegantně vyhne!

Jak je to možné? 

PROLUX  Consulting Int.s.r.o., PROLUX Consulting spol.s.r.o, ANDERSON & BECKER spol.s.r.o. , Anderson & Lloyd spol.s.r.o. Všechny tyto firmy sídlí na stejné adrese Václavské nám. 819 Praha1  a jejich jednatelé jsou tytéž osoby: Petr Jasanský a Miroslava Šebková a v případě firmy Anderson & Lloyd k nim přibyl ještě Ing.Pavel Kejla. Hrozí tedy velmi reálné nebezpečí, že firmy PROLUX Consulting Int.s.r.o. i PROLUX Consulting spol.s.r.o. se přetransformují, respektive převedou majetek a budou nadále podnikat nikoli jako PROLUXáci, ale jako Andersoni.

Hromadná žaloba občanského sdružení Společná Obrana www.spolecnaobrana.net, která čeká nyní na nařízení jednání u Obvodního soudu pro Prahu1, bude tedy v nejbližší době rozšířena i o tyto další výše jmenované podnikatelské subjekty. Zda to ovšem bude vůbec něco platné, se teprve ukáže!

O tom, že PROLUX nemá v úmyslu pokutu uhradit a raději zvolí cestu vyhlášení insolvence svědčí to, že převážná většina zaměstnanců této firmy včetně jedné z členů vedení Pavlíny Bělíkové byla propuštěna a hlavně rychlost s jakou nyní obvolává Generální Ředitelka PROLUXU Karolina Valentová všechny klienty se kterými se PROLUX soudí a nabízí jim dohody o narovnání.

Na internetu nahlédnutím do veřejně přístupného Katastru nemovitostí lze rovněž snadno zjistit, že část majetku společnosti PROLUX a to konkrétně  třípodlažní objekt v Růžové ulici s velikostí pronajímatelné plochy 2599m2. Zapsaný na LV 4320 Katastrální území Most II. , byl převeden ze společnosti  PROLUX Consulting Int.s.r.o. na společnost  ANDERSON & BECKER spol.s.r.o. Dá se předpokládat, že stejný proces přelévání majetku probíhá nyní i na  účtech těchto společností.

Dá se předpokládat, že až za 30 dnů bude chtít Exekutor účty PROLUXU zablokovat, nebude již co blokovat a nebude již co zabavovat.

Z výše uvedeného lze dovodit, jak žádoucí je, aby  jednání úřadů bylo  v podobných případech mnohem pružnější, aby trest byl skutečně reálným trestem a nikoli jen mediálním šidítkem pro důvěřivé občany, kteří z takovéto pokuty nabudou dojmu, že spravedlnost byla nastolena! A co je nejdůležitější! Podvodníci by neměli mít reálnou možnost pokračovat ve svém podvodném podnikání ukryti pod jiným názvem firmy!

Pokud ve firmě PROLUX skutečně tyto transformace probíhají, dopouští se tím firma trestného činu poškozování věřitele § 256 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve stádiu pokusu:
trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku,
b) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
c) svůj majetek zdánlivě zmenšuje, nebo
d) v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje