ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14TI DNŮ - VZOR

30.12.2012 14:24

Toto odstoupení od smlouvy zašlete vždy doporučeně a s dodejkou:

 

Věc: Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru:

číslo smlouvy:

Uzavřené dne:

mezi obchodní společností CPE Credits of Private Equity Se sídlem Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, IČ: 28824555

a

jméno příjmení adresa

Oznamuji Vám tímto, že odstupuji od výše specifikované smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího uzavření dle

§57 Obč.Zák.

  1. Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Důvod odstoupení:

Po zevrubnějším prostudování smlouvy jsem dospěl k názoru, že text ustanovení je zcela evidentně sestaven zejména za účelem vzniku rozporů, čímž dochází k porušení :

§43 Obč. zák.

Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

Vzhledem k tomu, že uzavřená smlouva je svojí povahou Smlouvou spotřebitelskou, považuji Rozhodčí doložku, kterou tato smlouva obsahuje za zneužívající klauzuli a tedy za neplatnou.

Dle §56 a §56 Obč.zák.

Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele a nesmí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Žádám Vás tímto o písemné potvrzení stornace výše specifikované smlouvy a zároveň Vás žádám dle §57 Obč.zák. o vrácení finanční částky ve výši 8 200,-Kč

Na č.ú, : …...................... Obojí nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení mého Oznámení o odstoupení
 

V případě, že mé požadavky nebudou z Vaší strany akceptovány a splněny, upozorňuji Vás, že použiji všech dostupných prostředků a budu se domáhat a to VELMI DŮSLEDNĚ do poslední koruny náhrady utrpěné škody.

 

 

 

 

V.........................................dne.................................podpis.........................