O milionových dotacích Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodují sami příjemci dotací!

05.05.2013 10:20

 

15.12.2012 09:55

Je zavedenou praxí, že MPO vyhlašuje každoročně Výběrové řízení pro nestátní neziskové organizace jejichž činností je ochrana spotřebitelů. Mezi tyto neziskové organizace jsou následně rozděleny státní peníze (pro rok 2013 to má být kupříkladu 29 milionů korun).

Štěstí v této státní „tombole“, chtělo letos zkusit i Občanské sdružení Společná obrana, leč se zlou se potázalo! Proč asi? Odpověď je velmi jednoduchá! O tom kam potečou  státní miliony, rozhodují totiž členové Poradního výboru, kteří jsou zároveň sami příjemci těchto dotací!

Proč by se tedy tito přísloveční kozlové, kteří jsou zároveň zahradníky, měli dělit o peníze s nějakým novým občanským sdružením, které je navíc tak šťouravé, že se dokonce snažlo celý tento pěkně zavedený systém rozložit nějakými stížnostmi na člena Poradního výboru?!

 

Občanské sdružení Společná obrana www.spolecnaobrana.net odhalilo totiž letos v září, že jeden z členů Poradního výboru https://www.mpo.cz/dokument94002.html a to konkrétně sdružení Spotřebitel net,  se dopouští jednání neslučitelného se stanovami občanského sdružení, které by mělo práva spotřebitelů chránit, když za úplatu, vystavuje CERTIFIKÁTY TOP – respektive certifikáty poctivosti firmám, které dlouhodobě svým podvodným jednáním spotřebitele poškozují! Jedná se konkrétně o firmu Bezreklamky, či o jinou firmu Live Telecom tuto sice nikoli vyloženě podvodnou, ale s poměrně dost kontroverzním způsobem sjednávání smluv  https://spotrebitel.net/top/majitele-certifikatu-top , Zejména o podvodné činnosti Bezreklamky bylo TV odvysíláno několik varovných reportáží a bylo publikováno  nespočet varovných článků. Spotřebitel net tedy nemoh v žádném případě o problémech občanů s touto firmou nevědět!

 

Když toto upozornění Společná obrana všem členům Poradního výboru zaslala, dostalo se jí odpovědi, že na najbližší poradě členů Výboru, bude tato záležitost projednána. Místo toho ovšem, aby se členové Poradního výboru na nejbližší poradě zabývali prohřešky svého člena, který prokazatelně profituje z lidského neštěstí, tak raději rozhodli o tom, že Společná obrana nebude vůbec do Výběrového řízení připuštěna. Jako záminku si vzali údajné nedodání jakéhosi dokumentu, či dokonce, jak píší na  stránkách    www.mpo.cz/dokument107998.html

VEŠKERÝCH DOKUMENTŮ. Což je bohapustá lež!

O tomto svém rozhodnutí, učiněném již v říjnu ovšem nikdo Společnou obranu ani neinformoval, natož aby formální nedostatek blíže specifikoval, či dokonce aby připustil údajné pochybení napravit. Takovéto chování ze strany Spotřebitelských organizací, která mají ve stanovách ukotvenu ochranu spotřebitelů považuje Společná obrana za arogantní výsměch! Tedy kromě skutečnosti, že se v tomto případě jedná prokazatelně i o střet zájmů!

 

Pro dokreslení lze uvést informace volně přístupné na webových stránkách MPO https://www.mpo.cz/dokument107998.html

 

 

Občanskému sdružení Společná obrana, tedy nyní nezbývá, než zahájit obranu vlastních zájmů! Prvním krokem je tento otevřený dopis panu Ministru Martinu Kubovi:

 

 

Občanské sdružení Společná obrana IČ : 226 88 137, se sídlem Pětihosty 73, 251 67 s.glaserova@protipodvodnikum.cz tel: 773 973 514 www.spolecnaobrana.net

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Ministr Průmyslu a obchodu Martin Kuba

Žádost o prošetření způsobu rozhodování Poradenského Výboru při Výběrovém dotačním řízení pro rok 2013 v oblasti ochrany spotřebitele

 

Vážený pane Ministře,

vzhledem k tomu, že Občanské sdružení Společná Obrana bylo bez jakéhokoli vysvětlení vyřazeno z výše specifikovaného výběrového řízení , obracím se na Vás se žádostí o prošetření způsobu rozdělování dotací MPO nestátním a neziskovým organizacím na podporu realizace projektů v oblasti ochrany spotřebitele pro rok 2013. Při bližším ohledání a srovnání seznamu členů Poradního výboru se seznamem neziskových nestátních organizací, které jsou sami žadateli o podporu, jsme dospěli k názoru, že zde dochází evidentně k mnohonásobnému střetu zájmů při rozdělování státní podpory ve výši 29 000 000,-Kč!

 

Členské organizace Spotřebitelského poradního výboru, které rozhodují o dotacích
OSS TEST
Sdružení českých spotřebitelů
Generation Europe, o.s.
Asociace občanských poraden
Spotřebitel net.
SOS -  Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje
Sdružení obrany spotřebitelů Severomoravského kraje

 

Seznam organizací, které (mimo jiné) prošly do výběrového řízení:
OSS TEST
Sdružení českých spotřebitelů, o.s.
Generation Europe, o.s.
Asociace občanských poraden
 Spotřebitel net
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje

 

Že Poradní výbor hájí přednostně zejména zájmy své, svědčí i skutečnost, že když jsme se v říjnu 2012 obrátili na tento Poradní výbor s prosbou o prošetření činnosti občanského sdružení

Spotřebitel net., dotovaného prokazatekně podvodnou společností Bezreklamky. Na toto naše upozornění, jsme obdrželi odpověď, že bude tato skutečnost prošetřena na nejbližší schůzi poradního výboru. Žádnou další zprávu, jsme však od Výboru již neobdrželi a naopak bylo naše Občanské sdružení Společná obrana za záhadných okolností z výběrového řízení vyřazeno, aníž bychom o této skutečnosti vůbec byli ze strany Poradenského výboru spraveni (což samo o sobě lze považovat za projev arogance) natož, aby nám byla dána možnost nápravy, pokud se jednalo skutečně o drobné formální pochybení, kterého si ovšem nejsme naprosto vědomi. Tvrzení, které jsme si přečetli na webových stránkách MPO, že jsme nesplnili základní podmínky tím, že jsme nedodali veškerou požadovanou dokumentaci, označujeme za nepravdivé! Vlastnoručně jsem veškerou požadovanou dokumentaci nesla do podatelny MPO a odeslala ji zároveň i v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

 

Děkuji Vám předem za sdělení Vaše stanoviska!

 

S pozdravem!

Světlana Glaserová předsedkyně