Bezreklamky dnes u soudu shořela jako papír!

29.04.2013 20:52

Dnes odpoledne proběhlo u Okresního soudu pro Prahu-východ soudní jednání na základě žaloby Bezreklamky z písemné smlouvy uzavřené v roce 2009. Šlo o naprosto stejný typ smlouvy jako například v Rakovníku, přesto však dnes soud rozhodl zcela odlišně a to tak, že se žaloba Bezreklamky zamítá v plném rozsahu.

Soud zohlednil zejména že:

  • Ze strany žalobce jde o LSTIVÉ jednání úmyslně cílené na to, aby jeho oběť setrvala v omylu a podlehla dojmu, že sice jde jen o možnost si finančně přilepšit, ale není důvodných pochyb, zda tomu tak vůbec bude a dokonce je poškozený žalobcem neustále ujišťován, kolik bude přivýdělek dělat v jeho konkrétním případě;

  • Cílem žalobce zjevně není poskytovat nějaké služby s reálnou přidanou hodnotou, ale především vyvolat spor a z něj následně těžit – zejména ze smluvních sankcí a z nákladů řízení. Důkazem jsou mimo jiné zcela nepřiměřeně vysoké sankce v poměru k samotné výši plnění a prorogační doložka, která je optimalizována právě pro velké množství soudních sporů;

  • Smlouva je zcela nevyvážená a jednostranná a její jednotlivá ustanovení odporují dobrým mravům. Například samotný požadavek žalobce na paušální odměnu, ale také na smluvní pokuty, je v rozporu s dobrými mravy, neboť nárok žalobce je odůvodněn pouze zjevně nevýhodným ujednáním smlouvy a nemá žádný odraz v nějakém dalším plnění žalobce. Zatímco sankce za porušení smlouvy ze strany klienta jakožto spotřebitele jsou takto nepřiměřeně vysoké, tak sankce k tíži žalobce za porušení smlouvy z jeho strany jsou prakticky nulové. Také ujednání o automatickém prodloužení smlouvy při pouhém mlčení ze strany klienta je zcela nevyvážené, a vykazuje výrazný nepoměr práv a povinností stran k tíži spotřebitele, protože zatímco žalobce jakožto podnikatel má možnost smlouvu vypovědět kdykoli, bez udání důvodu a s okamžitou účinností, tak klient jakožto jakožto spotřebitel má tuto možnost pouze za direktivně daných podmínek – doporučeným dopisem, pouze jedenkrát do roka a tato výpověď musí být žalobci doručena nejpozději 30-ti dnů před ukončením smlouvy;

  • Spotřebitelé se žalobcem nevstupují do smluvního vztahu proto, že si přejí inzerovat, ale vstupují do něho s vidinou a očekáváním výdělků, na kterých je postavena jeho reklama, způsobilá tak ovlivnit ekonomické chování zájemců. Nelze zde vůbec uvažovat o přípustné reklamní nadsázce, naopak zájemci jsou v průběhu kontraktačního procesu používanými formulacemi, důrazem na výši výdělku a na úzkou spojitost s vytvořením nabídky utvrzováni, že existuje reálný předpoklad pro okamžitý zisk z pronájmu jejich nevyužité plochy a jedinou podmínkou, překážkou stojící v cestě je, že nemají vytvořenou nabídku. V komunikaci s potenciálními inzerenty žalobce neustále používá výraz „pronájem“ reklamní plochy, a je tak umocněna podmíněnost, úzká spojitost mezi vytvořením nabídky v podobě inzerátu a následným vyděláváním peněz;

  • Jednání žalobce je zcela jistě v rozporu s právními předpisy (zejména na ochranu spotřebitele) a proto je na místě zdůraznit základní právní princip ovládající náš právní řád, kdy z bezpráví právo nevznikne ("Ius ex iniuria non oritur"). Při zhodnocení všech výše uvedených skutečností je nutné dojít k závěru, že na základě protiprávního jednání žalobce nemůže být uzavřena platná smlouva a proto musí být nutně takové smlouvy absolutně neplatné dle §39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku;

  • Žalobce nemá zjevně žádné spokojené zákazníky, neboť se je snaží zjevně soudu pouze předstírat a to navíc velmi krkolomě a nevěrohodně tím, že zástupce žalobce před notářem pouze prohlásil, že tyto spokojené zákazníky má a identifikoval je pouze jako (např.) "paní L.V. z Prahy 10" zatímco žalovaný předložil několikastovkový seznam osob s plným jménem, příjmením, telefonem, adresou i e-mailem (viz tento návod), kteří jsou ochotni před soudem potvrdit, že se taktéž stai obětmi nekalých praktik žalobce.

Výše uvedené body jsou pouze "prvním dojmem" zachyceným bezprostředně na jednání a mohou tak být v odůvodnění rozsudku formulovány mírně odlišně. Jakmile obdržíme písemné vyhotovení rozsudku, umístíme jej sem.